Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Ez az Általános Szerződési Feltételek dokumentum – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Monkey Marketing Kft. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://divisablon.club honlapon nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „DIVI SABLON KLUBTAGSÁG” – igénybevételének részletes feltételeit szabályozza. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója.

1. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szolgáltatója

Név: Monkey Marketing Kft.
Székhely: 1123 Budapest Avar u. 25/b 1.6.
Cégjegyzékszám: 01-09-280223
Statisztikai számjel: 25525483-6202-113-01
Adószám: 25525483-2-43
E-mail-cím: info@monkeymarketing.hu
Telefonszám: +36 20 240 77 88

2. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG leírása

A Szolgáltató a https://divisablon.club weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával egy olyan tagsági rendszert üzemeltet, melyben a tagok részére a weboldaluk elkészítéséhez tartalmakat, grafikai elemeket, WordPress alapú sablonokhoz kiegészítéseket, tréningeket értékesít.

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók az általuk használt WordPress sablont sokoldalúan használni tudják és ismereteiket bővítsék.

3. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG keretében grafikai anyagok, gyermeksablonok, css minták, tréning anyagok és egyéb weboldal készítéssel kapcsolatos anyagok és tananyagok rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG-on keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában már elérhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás nyújtója a Monkey Marketing Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti DIVI SABLON KLUBTAGSÁG-on kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik WordPress alapú weboldalak készítésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching stb.) nyújtására, illetve elektronikus  vagy nyomtatott kiadványok megvásárlására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb megnyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésének létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a https://divisablon.club  weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG jelentkezésének visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díja és az ingyenes próbaidőszak

A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG előfizetői Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 3929.- Ft+áfa, összesen bruttó 4990 forint tagsági díjra jogosult azzal, hogy a Felhasználó a honlapon részletezett feltételek szerint kedvezményekre, különösen egyszeri ingyenes próbaidőszakra lehet jogosult.

7. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díj megfizetése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó CIB Bank kártyás fizetési rendszert a CIB Bank Zrt., (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A CIB Bank Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://cib.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a CIB Bank kártyaelfogadó weboldalán megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

Az esetleges ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a Barion fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról.

8. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG díjának számlázása

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG felmondásának kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@monkeymarketing.hu  e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 2 munkanapon belül történik meg.

A Szolgáltatás lemondása esetén a zárt (előfizetői) felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik. A lemondással az előfizető tudomásul veszi, hogy az előre kifizetett havi díj fennmaradó napjainak összege nem jár vissza, elveszik.

10. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG felmondása az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

11. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

12. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG rendes felmondása

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A felmondással együtt jár a tagsági fiók megszüntetése, amely miatt a zárt (előfizetői) anyagokhoz való hozzáférési lehetőség is törlődik.

13. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG rendkívüli felmondása

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://divisablon.club weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

Jelen szerződés alapján a Felhasználó a DIVI SABLON KLUBTAGSÁG érvényessége alatt a tagságból adódóan részére elérhetővé tett tartalmakat felhasználhatja a saját, vagy ügyfelének weboldalához.

A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG Felhasználója kifejezetten nem jogosult a tagsága alatt rendelkezésére bocsátott tartalmakat, grafikai és egyéb anyagokat hasonló rendszerben megosztani, ingyenesen vagy bármilyen ellenszolgáltatásért elérhetővé tenni harmadik felek részére.

16. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésének hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18. A DIVI SABLON KLUBTAGSÁG szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@monkeymarketing.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatának Jegyzője

Budapest, Böszörményi út 23-25, 1126

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.

Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely szolgáltató neve: SiteGround Spain S.L.
Tárhely szolgáltató székhelye C/ Serrano 1, 5 28001 Madrid
Tárhely szolgáltató elérhetőségei
telefon: +34 900 838 543

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://divisablon.club/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  weboldalon.